Regály Regály Akčné balíčky Akčné balíčky Akcie Akcie Rudly Rudly Skladom Skladom

Obchodné podmienky

       VŠEOBECNÉ USTANOVENIA   
            Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.regal-net.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkar, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z týchto zákonov nájdete v obchodných podmienkach nižšie. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Sb., všetko v znení noviel.
            
 
            VYMEDZENIE POJMOV 
  
            Spotrebiteľská zmluva  - kúpna zmluva, zmluva o diele, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníku, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.
            
  
            Dodávateľ/predávajúci  - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcim výrobky poskytujúce služby.
            
  
            Spotrebiteľ (kupujúci)  -  je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako je podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
            
  
            „Nespotrebiteľ“ (kupujúci)  -  je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  
            
  
            Kúpna zmluva  - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
            

DOPRAVNÉ
            
Dopravné nad 80 EUR ZADARMO. Do 80 EUR dopravné 6 EUR.


DOPRAVNÉ
            
Dobierka a bankový prevod. Dobierka je spoplatnená 2 EUR.


            ZÁRUKA 
  
            Na akákoľvek produkty je poskytovaná záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním, poškodený neodborným zachádzaním alebo neodbornou montážou.

            
  Reklamácie vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočných odkladov, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak.
            
  
            Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má: 
            
  
            

 • právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby tovaru, ak ide o odstrániteľnú chybu; právo na výmenu chybového tovaru alebo poškodenejčasti, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe poškodenia neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • právo na výmenu poškodeného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide o neodstrániteľnú chybu brániacu riadnemu používaniu tovaru.
 • právo na výmenu poškodeného tovaru alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru.
 • právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu a nepožaduje sa výmena vecí.

 
            Rozpor s kúpnou zmluvou
            
  
            Pokiaľ sa chyba prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v dobe prevzatia veci, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo sa nepreukáže opak. V takomto prípade má kupujúci, pokiaľ je zároveň aj spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú chybu mimo štandardnej záručnej opravy, a to výmenou tovaru za nepoškodený. Pokiaľ nie je takýto postup možný, má kupujúci/ spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ spotrebiteľ o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo si ho sám spôsobil.
            
 
            Odstúpenie od zmluvy uzatvorené pomocou prostriedkov diaľkovej komunikácie zo strany kupujúceho.
            
  
            V súlade s §53 (7) občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií. V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy v tomto intervale, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených  podmienok. Po ich splnení Vám bude vrátená kúpna cena:
            
  
 • Odošlite žiadosť (najlepšie e-mailom) s textom: „Chcem odstúpiť od kúpnej zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte, prosím, číslo účtu).“ Dátum a podpis. Alternatívne je možné uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní.
 • Tovar, ktorý budete odosielať v súvislosti s odstúpením od zmluvy do 14 dní od jeho prevzatia späť na našu adresu, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 10 pracovných dní po doručení potvrdeného dobropisu (daňového dokladu).
 • Náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci.

            
 
            Storno objednávky zo strany predávajúceho
            
  
            Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
            
  
 • Tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo na adresu v najkratšom možnom termíne.

            
 
            Reklamačný poriadok 
  
            1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri dodávaní tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akákoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu.
            2) Ak sa behom záručnej doby vyskytne na výrobku výrobná chyba, najmä pokiaľ je spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri plnení nasledujúcich podmienok chybový výrobok (alebo jeho súčasti a diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Spotrebiteľ má takisto právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, ktoré stanoví štát. Reklamovaný výrobok alebo jeho reklamované súčasti musia byť kompletné, ideálne v pôvodnom obale, prípadne inak vhodne zabalené. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
            3) Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie najneskôr do 30 dní od dňa prevzatia uplatnenia reklamácie, vrátane reklamovaného tovaru.  
            
 

            Reklamácia musí obsahovať:
            
            
 • Názov reklamovaného tovaru
 • Konkrétny popis chyby
 • Reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • Kópiu dokladu o kúpe (faktúra) alebo iný doklad potvrdzujúci kúpu
 • Odporúčame tiež priložiť záručný list (pri príslušenstve je záručným lisom doklad o kúpe – stačí kópia)
 • Adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email na Vás)

            Aby mohla byť reklamácia urýchlene vybavené odporúčame zaslať všetky vyššie uvedené informácie a doklady.
            Reklamovaný tovar je nutné dopraviť k nám, na našu adresu, akýmkoľvek spôsobom. Späť bude opravený výrobok doručený na naše náklady. Pred odoslaním nás bezvýhradne kontaktujte s oznámením o reklamácií.
 

 V prípade otázok, kontatujte:
 info@regaly-net.sk

 www.regaly-net.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodov. Na už uzavreté kúpne zmluvy sa vzťahujú podmienky platné v dobe ich uzavretia.

 
 • Pokiaľ je zistené kupujúcim pri dodaní tovaru poškodenie obalu alebo tovaru pri doprave, odporúčame takýto tovar odmietnuť prevziať alebo vyhotoviť spolu s prepravnou firmou záznam o poškodení.
 • Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôkladne riadiť.
 • Ak nie je kupujúci zároveň aj spotrebiteľom, je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť čo najskôr  - bezprostredne pri jeho prevzatí, to znamená pri dodaní. Prehliadku tovaru musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky chyby, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.. Spotrebiteľ ovi je vo vlastnom záujme odporúčaný podobný postup s ohľadom na fakt, že pri prevzatí veci, podpísaním prepravného listu, okrem iného potvrdzuje vonkajší nepoškodený stav zásielky. S ohľadom na podpísaný prepravný list bude následne prípadná reklamácia vonkajšieho stavu zásielky vybavená.
 • Záručná doba pre osoby, ktoré výrobok používajú za účelom podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca alebo výrobca.
            
 

Články, tipy a rady

Akcia Najpredávanejšie Náš tip Skládací rudl S05AH

Skládací rudl S05AH

Šírka435mm Výška1075mm
27.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Akcia Najpredávanejšie Náš tip Mega akcia MEGA AKCIA 5-ti policový regál lakovaný 180x90x30 175kg - tm. sivá , SKLADOM Ušetríte 32%

MEGA AKCIA 5-ti policový regál lakovaný 180x90x30 175kg -…

Šířka900mm Výška1800mm Hĺbka300mm
Pôvodná cena: 50.00 €
34.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Akcia Najpredávanejšie Náš tip Mega akcia MEGA AKCIA 5-ti policový regál lakovaný 180x90x30 175kg - BÍLÁ , SKLADOM

MEGA AKCIA 5-ti policový regál lakovaný 180x90x30 175kg -…

Šírka900mm Výška1800mm Hĺbka300mm
34.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-ti policový lakovaný 180x90x40 175Kg/police, Farba - tm.siva

AKCIA Regál 5-ti policový lakovaný 180x90x40 175Kg/police,…

Šírka900mm Výška1800mm Hĺbka400mm
38.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x90x50 175Kg/police - DRŽÍME SKLADOM

AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x90x50 175Kg/police -…

Šírka900mm Výška1800mm Hĺbka500mm
43.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-ti policový lakovaný 180x90x50 175Kg/police, Farba - biela

AKCIA Regál 5-ti policový lakovaný 180x90x50 175Kg/police,…

Šírka900mm Výška1800mm Hĺbka500mm
43.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x100x40 250Kg/police - DRŽÍME SKLADOm

AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x100x40 250Kg/police -…

Šířka1000mm Výška1800mm Hĺbka400mm
44.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x100x60 300Kg/police, bílá - DRŽÍME SKLADOM

AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x100x60 300Kg/police,…

Šírka1000mm Výška1800mm Hĺbka600mm
55.50 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip Víceúčelový regál 5-ti policový lakovaný 180x120x40 300kg, Barva - tm. šedá

Víceúčelový regál 5-ti policový lakovaný 180x120x40 300kg,…

Šírka1200mm Výška1800mm Hĺbka400mm
56.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip Víceúčelový regál 5-ti policový lakovaný 180x120x40 300kg, Barva - bílá

Víceúčelový regál 5-ti policový lakovaný 180x120x40 300kg,…

Šírka1200mm Výška1800mm Hĺbka400mm
56.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip Skladacie rudl S29A

Skladacie rudl S29A

Šírka550mm Výška835/1200mm
66.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKČNÍ BALÍČEK 10 ks Regálu 5-ti pol. lakovaný 180x120x60 300 kg

AKČNÍ BALÍČEK 10 ks Regálu 5-ti pol. lakovaný 180x120x60…

Šírka1200mm Výška1800mm Hĺbka600mm
720.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Akcia Najpredávanejšie Náš tip Skládací rudl S05AH

Skládací rudl S05AH

Šírka435mm Výška1075mm
27.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Akcia Najpredávanejšie Náš tip Mega akcia MEGA AKCIA 5-ti policový regál lakovaný 180x90x30 175kg - tm. sivá , SKLADOM Ušetríte 32%

MEGA AKCIA 5-ti policový regál lakovaný 180x90x30 175kg -…

Šířka900mm Výška1800mm Hĺbka300mm
Pôvodná cena: 50.00 €
34.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Akcia Najpredávanejšie Náš tip Mega akcia MEGA AKCIA 5-ti policový regál lakovaný 180x90x30 175kg - BÍLÁ , SKLADOM

MEGA AKCIA 5-ti policový regál lakovaný 180x90x30 175kg -…

Šírka900mm Výška1800mm Hĺbka300mm
34.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-ti policový lakovaný 180x90x40 175Kg/police, Farba - tm.siva

AKCIA Regál 5-ti policový lakovaný 180x90x40 175Kg/police,…

Šírka900mm Výška1800mm Hĺbka400mm
38.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x90x50 175Kg/police - DRŽÍME SKLADOM

AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x90x50 175Kg/police -…

Šírka900mm Výška1800mm Hĺbka500mm
43.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-ti policový lakovaný 180x90x50 175Kg/police, Farba - biela

AKCIA Regál 5-ti policový lakovaný 180x90x50 175Kg/police,…

Šírka900mm Výška1800mm Hĺbka500mm
43.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x100x40 250Kg/police - DRŽÍME SKLADOm

AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x100x40 250Kg/police -…

Šířka1000mm Výška1800mm Hĺbka400mm
44.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Akcia Náš tip Rudl S01VH Ušetríte 31%

Rudl S01VH

Šířka610mm Výška1150mm
Pôvodná cena: 71.00 €
49.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x100x60 300Kg/police, bílá - DRŽÍME SKLADOM

AKCIA Regál 5-policový lakovaný 180x100x60 300Kg/police,…

Šírka1000mm Výška1800mm Hĺbka600mm
55.50 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip Víceúčelový regál 5-ti policový lakovaný 180x120x40 300kg, Barva - tm. šedá

Víceúčelový regál 5-ti policový lakovaný 180x120x40 300kg,…

Šírka1200mm Výška1800mm Hĺbka400mm
56.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip Víceúčelový regál 5-ti policový lakovaný 180x120x40 300kg, Barva - bílá

Víceúčelový regál 5-ti policový lakovaný 180x120x40 300kg,…

Šírka1200mm Výška1800mm Hĺbka400mm
56.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
Najpredávanejšie Náš tip Skladacie rudl S29A

Skladacie rudl S29A

Šírka550mm Výška835/1200mm
66.00 €
Detail Posielame do 24 hodín. Doručenie do 3 pracovných dní.
© ARSYLINE 2021
Upozornenie
Zavrieť